La lingüística de les endevinalles

Algú va dir que tota la lingüística la podíem trobar a Alicia en Terra de Meravelles i parafrasejant aquesta idea, podem afirmar que tota la lingüística es troba també representada en les endevinalles, perquè les endevinalles són materials orals que entronquen amb la poesia popular, l’enigma i el joc lingüístic, i que es basen en els sistemes de les llengües, d’on extreuen els recursos gramaticals necessaris per crear els efectes desitjats i per penetrar en un món ocult que només ens és possible desvelar si tenim les claus lingüístiques necessàries. Són, en definitiva, un joc enigmàtic, forjat a partir de la gramàtica de cada llengua i que ha adoptat la versificació per manifestar-se.

Aquí en tenim els exemples.

El sistema fonètic i fonològic

El sistema morfològic i sintàctic

El sistema lèxic i semàntic

 

Referències bibliogràfiques

CONCA, Maria. Paremiologia. València: Universitat de València, 1987. (Biblioteca lingüística catalana).

LE GUERN, Michel. La metáfora y la metonímia. Madrid: Cátedra, 1973.

YAGÜELLO, Marina. Alicia en el país del lenguaje. Madrid: Mascarón, 1983.

Documents electrònics

http://usuaris.tinet.cat/jta/retorica.html

http://ca.wikipedia.org/wiki/Recurs_literari

http://retorica.librodenotas.com/

http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/03_464.pdf